Zijn ze van de pensioenpot gerukt!

Alle spelers op de nationale pensioenbühne lijken nu unisono het zelfde lied te zingen en te spelen. Vanuit de orkestbak onder orkestrale begeleiding van minister SZW Wouter Koolmees. Wat fijn dat er een pensioenakkoord is, leve de polder en over bepaalde, onbesproken 'details' worden we het nog wel eens. Als de signalen ons niet bedriegen stevenen we af op een Nationale Premieregeling die voor de deelnemer gewoon keihard beleggingsrisico meebrengt.


Pensioen in de opbouwfase loopt beleggingsrisico en reeds ingegaan pensioen ook want dan zijn we af van die vermaledijde lage rekenrente en ontoereikende dekkingsgraden. Van wie je nu weinig hoort zijn de werkgevers. Die kijken wel uit zichtbaar te zijn. De werkgevers zijn de lachende derde. Zij zien hun loonkosten belangrijk dalen. Zij kunnen zich beperken tot het betalen van een vaste pensioenpremie en de deelnemer moet maar kijken hoever ie er mee komt. Adieu gegarandeerde aanspraken, bijstorten, back service en meer van die dingen.


Ten tijde van het schrijven van deze tekst was er in ieder geval nog één grote vakbond die zich al of niet achter het pensioenakkoord zal willen scharen. Het ligt niet op de weg van RainyDayz een stemadvies ten beste te geven maar we willen heel graag wat doorvraag-suggesties doorspelen. Het gaat om het op pensioendatum aan te kopen ouderdomspensioen (OP). Bij de premieovereenkomst op beleggingsbasis (de Beschikbare Premieregeling bij pensioenverzekeraars) bouw je in de opbouwfase op beleggingsbasis een pensioenkapitaal op en op pensioendatum moet je dat kapitaal aanwenden voor de aankoop van OP. Bij pensioenverzekeraars koop je dat pensioen aan tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden.


Twee aspecten springen er vervolgens uit. Op de eerste plaats de markrente/rekenrente. Hoe lager die rente bij aankoop van pensioen hoe lager de levenslange pensioenuitkering. Het maakt heel veel uit of bij aankoop van pensioen die rente 1 of 3 % is. Het tweede aspect is de dan geldende sterftetafel. Die sterftetafels geven feitelijk de levensverwachting aan en hoe langer we leven des te langer de pensioenuitvoerder moet uitkeren. Een gestegen levensverwachting heeft een drukkend effect op de uitkering. Dus rente en levensverwachting hebben een belangrijke invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering. 


Bij de pensioenfondsen speelde de rente bij het ingaan van het pensioen niet of nauwelijks een rol; althans voor zo ver wij kunnen nagaan. Maar binnenkort (2027?) wordt alles anders. Ook de pensioenfondsen zullen zich in het korset van de beschikbare premieregeling moeten wringen. Dat geeft wat betreft de fondsen aanleiding vragen te stellen:


  • Zal het pensioenfonds de systematiek van pensioenverzekeraars overnemen ter uitvoering van de premieovereenkomst op beleggingsbasis? 
  • Zal het pensioenfonds bij het bepalen van de hoogte van het aan te kopen pensioen op pensioendatum rekening gaan houden met de dan geldende sterftetafel en rekenrente? 
  • Is er voor de fondsen nog een rol weggelegd onder het pensioenakkoord? Of zal er een concentratie bij verzekeraars op gang komen. Te meer daar ook de doorsneepremie op de tocht staat die de verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen in Europees verband (want gedwongen winkelnering) mogelijk hield.


Elders op deze site is uiteengezet dat zo'n beschikbare premieregeling alle risico's bij de deelnemer legt. Het beleggingsrisico in de opbouwfase en het renterisico op aankoopdatum. Een geactualiseerde sterftetafel vormt ook een risico bij een stijgende levensverwachting maar die is bij de meeste mensen en adviseurs een blinde vlek (dat is overigens heel iets anders dan de ingangsdatum van de AOW al of niet te koppelen aan die gestegen levensverwachting).


Het pensioenakkoord voegt daar nog een vierde risico aan toe. Het beleggingsrisico in de uitvoeringsfase. De fondsen beleggen in aandelen, geldswaarden, obligaties en dergelijke. Stel dat in het beleggingsmandje van het fonds minstens 40 % aandelen zitten. Met dit soort percentages aan aandelen zal het bij een slechte beurs leiden tot minder pensioen en bij een goede beurs tot meer pensioen op uw bankrekening. En dan maar afwachten wat  het Rad van Fortuin aanwijst. 


Ook hypotheekadviseurs zullen bij het uitbrengen van hun offertes meer slagen om de arm moeten houden want het inkomen na pensioendatum is in dubbel opzicht onzeker geworden. 


Wat vindt u ervan? Pensioencasino of niet? Meld het ons!