Overname van de pensioenpremie door het UWV

ZZP'er of werknemer?


De arbeidsmarkt is niet zo overzichtelijk meer als vroeger. Loondienst, Flex, ZZP'er? Blijf er goed van bewust onder wat voor contract u aan het werk gaat. En als dat niet goed geregeld is, laat dat ook z'n sporen na in uw pensioen en de sociale verzekeringen zoals WW.


Na het faillissement van zijn werkgever wendde betrokkene zich tot het UWV. Meneer diende bij deze instantie een aanvraag in voor de overname van betalingsverplichtingen wegens betalingsonmacht van zijn werkgever. Meer in het bijzonder de overname door UWV van het betalen van de pensioenpremie. UWV wees dit verzoek af. Voor UWV stond niet vast dat betrokkene een dienstverband als werknemer bij deze onderneming had. Vervolgens diende de zaak zomer 2017 bij rechtbank Zeeland-West-Brabant.


De vraag die de rechter ter beantwoording voor zich kreeg, luidde: of eiser aangemerkt kon worden als werknemer in de zin van de WW. Daartoe is vereist dat betrokkene (eiser) in een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft gestaan tot de werkgever. Een arbeidscontract dus. Dat kwam voor deze man helaas niet vast te staan. Op grond van de stukken had hij namelijk net zo goed als ZZP'er door het leven kunnen gaan volgens het UWV, en dan is er geen dienstverband in bedoelde zin en heeft UWV geen rol.


Hoe dat allemaal in z'n werk is gegaan geeft te denken. Naar verluidt zou meneer een arbeidsovereenkomst hebben getekend, maar geen kopie daarvan van de werkgever hebben ontvangen. De curator kon het contract ook niet overleggen. De werkgever heeft bij aanvang van de werkzaamheden meneers arbeidsverhouding wel bij Suwinet aangemeld, loonaangiftes bij UWV ingediend en hem aangemeld bij het Pensioenfonds Vervoer. Het pensioenfonds bevestigde schriftelijk aan meneer de aanmelding bij dit fonds (afmelding vond nooit plaats). Loonbetalingen hebben daarentegen nooit plaatsgevonden.


De rechter gaf het UWV gelijk nu meneer geen afschrift van een arbeidsovereenkomst kon overleggen. Geen WW, geen pensioenpremiebetaling door UWV, geen pensioenfonds. Lege handen. Het valt ons op dat de rechter zo sterk hechtte aan het bewijs van een schriftelijke arbeidsovereenkomst en aan het overige 'bijkomende' bewijs (aanmelding Suwinet, UWV, pensioenfonds) zo weinig gewicht toekende. 


Maar de les is duidelijk: eis altijd van de werkgever een kopie van de door werkgever en werknemer getekende arbeidsovereenkomst. Dat voorkomt een treurige geschiedenis zoals hierboven in korte trekken beschreven is.